Home / Aanmelden deelnemer

Aanmelden deelnemer

Let op: U dient ALLE vragen in te vullen en akkoord te gaan met het beursreglement, anders wordt het formulier NIET verzonden.
Achtung: Bitte ALLE Fragen beantworten und das Beursreglement bestätigen, sonst wird das Formular NICHT bearbeitet.

De beurs is geopend vanaf 07.45 uur. Tijdens de beurs zijn onderstaande regels en bepalingen van toepassing. Gelieve daarvan goed nota te nemen.

REGELS EN BEPALINGEN:

 1. Zaal 2 heeft 2 achteringangen: één met kassa en één voor deelnemers die vooruitbetaald hebben en in het bezit zijn van een toegangsbewijs. Deelnemers die niet vooruitbetaald hebben, dienen de verschuldigde tafelhuur bij binnenkomst te voldoen bij de kassa aan de achterzijde van zaal 2, waarna men een toegangsbandje ontvangt, dat toegang geeft tot de beursruimten. Betalingen zijn mogelijk tot 9.15 uur.
 2. Zaal 3 heeft 1 in-/uitgang uitsluitend voor deelnemers die vooruitbetaald hebben. Deze ingang wordt om 9.15 uur gesloten.
 3. De beurs duurt van 10.00 – 15.00 uur.
 4. Alle beursdeelnemers en hun helpers dienen hun toegangsbandje duidelijk zichtbaar te dragen, terwijl misbruik daarvan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname! Dit laatste geldt ook voor deelnemers die voortijdig (d.w.z. voor sluitingstijd van de beurs voor het publiek) hun tafels ontruimen, behalve bij bijzondere omstandigheden en uitdrukkelijk daarvoor verkregen toestemming van de beurscommissie!
 5. Bij verhindering dient de reservering schriftelijk te worden afgemeld. Deelnemers, die hun reservering – ook in geval van ziekte!! –afmelden op een tijdstip, minder dan 7 dagen voor de beursdatum, blijven hun tafelhuur verschuldigd, tenzij deze reservering alsnog aan iemand van de wachtlijst kan worden toegewezen! In zeer bijzondere (aantoonbare) gevallen, zoals ziekenhuisopname of sterfgeval, kan in overleg met de beurscommissie van deze regel worden afgeweken.
 6. De tafelhuur bedraagt vanaf € 25.- voor een tafel in de zaal en  vanaf € 30.- voor een wandplaats (indien er plaats is). De afmeting van de tafels is 160 cm x 76 cm. De deelnemer betaalt de op zijn naam gehuurde tafel(s). Voor zijn begeleider(s) betaalt hij de toegangsprijs volgens de staffel aan de ommezijde.
 7. Het plaatsen van goederen voor of naast de tafels, dan wel op zodanige wijze dat een vrije doorgang, zoals deze door de brandweer wordt vereist, daardoor wordt belemmerd, is NIET toegestaan! De rijen dienen overzichtelijk te blijven: hoger opbouwen dan 60 cm is niet toegestaan. Het niet naleven van deze regels kan eveneens tot uitsluiting van deelname leiden!
 8. Er geldt voor alle beursruimten een ROOKVERBOD, (gedemonstreerde stoomloc-modellen met rookgenerator uitgezonderd)!
 9. Iedere beursdeelnemer dient zijn /haar eigen afval mee naar huis te nemen.
 10. Rondom het gebouw zijn ca. 800 gratis parkeerplaatsen. Na het lossen bij de ingangen dient men zijn auto zo snel mogelijk op de parkeerplaats te zetten. Aanwijzingen van de parkeerwacht dient men op te volgen. Men mag niet met aanhangwagens in het beursgebouw komen.
 11. De beurscommissie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ontvreemding van spullen tijdens het opbouwen/afbreken en tijdens de beurs.
 12. De beurscommissie is niet aansprakelijk voor ontstane schade op het parkeerterrein.
 13. De beursdeelnemer is verantwoordelijk voor de personen waarvoor hij/zij een kaartje gekocht heeft.
 14. Tijdens de beurs bent u voor het thuisfront in dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 030-6349100 (EXPO Center)  of   0481-353288  (Hobma Modelbouw).
 15. Het is de deelnemers zonder toestemming van de beurscommissie verboden, in de zalen en de overige ruimten van het EXPO HOUTEN op welke wijze dan ook voor andere beurzen reclame te maken.

 Toegangsprijs begeleiders:

1e begeleider 2e begeleider 3e begeleider 4e begeleider 5e begeleider
1 tafel € 5,– € 8,– € 8,– € 7,– € 7,–
2 tafels Vrij € 8,– € 8,– € 7,– € 7,–
3 tafels Vrij € 5,– € 8,– € 7,– € 7,–
4 tafels Vrij € 5,– € 8,– € 7,– € 7,–
5 tafels Vrij Vrij € 5,– € 7,– € 7,–
6 tafels Vrij Vrij € 5,– € 7,– € 7,–
7 tafels Vrij Vrij € 5,– € 7,– € 7,–
8 tafels Vrij Vrij Vrij € 7,– € 7,–
9 tafels Vrij Vrij Vrij € 7,– € 7,–
10 tafels Vrij Vrij Vrij € 7,– € 7,–

Wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en plezierig beursverloop verzekerd.

In onvoorziene gevallen, beslist – na overleg met de betrokkene(n) – de beurscommissie.
Door aanmelding als deelnemer verklaart men zich aan de hier gestelde regels gebonden!

Naam (verplicht)
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Mobiel
Email
Website
Deelname is als
Datum deelname
Toelichting indien anders
Aantal tafels (per tafel 160 x 76 cm)
Stroomaansluiting nodig
Aantal stoelen
Benodigd vloeroppervlak (LxB)
Opmerkingen
Wat gaat u verkopen?
Akkoord met de algemene voorwaarden?